Bestuur

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna herbenoemd worden voor nog een periode van 4 jaar. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Slechts onkosten die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van hun functie worden vergoed aan de leden van het bestuur. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2022 als volgt:

Directie

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de stichting, de heer Sascha van Veen. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd. De beloning van de heer van Veen vindt plaats aan de hand van de Regeling Beloning directeuren van Goede Doelen, zoals opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die u wilt richten aan het bestuur van Stichting van het Kind dan kunt u contact opnemen met bestuur@stichtingvanhetkind.nl